Jesteś tutaj Home / Polityka Prywatna

Sloty Vegas Online
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 01.10.2020

Witaj na https://www.vegasslotsonline.com/pl/ (‘Strona’)

1. Kim Jesteśmy

Kim Jesteśmy

1.2. Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z naszych usług, potwierdzasz przeczytanie i pełne zrozumienie niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

1.3. Firma przyjmuje do wiadomości, że zbierając Twoje dane osobowe jesteśmy związani prawem Malty i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. W przypadku jakichkolwiek dalszych wniosków lub zapytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych za pośrednictwem następującego adresu e-mail: dpo@vegasslotsonline.com.

1.4. Wszelkie informacje, żądania, prośby lub inna korespondencja, którą kierujesz do Spółki, będą wysyłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną. Wszelką korespondencję przesłaną pocztą elektroniczną uważa się za otrzymaną następnego dnia roboczego po dniu wysłania.


2. Definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Powiadomieniu mają znaczenie przypisane im w RODO i będą odpowiednio interpretowane. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

2.1. Konto – konto udostępnione Użytkownikowi przez Firmę podczas rejestracji.

2.2. RODO – ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w związku ze swobodnymo przepływem takich danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE, z późniejszymi zmianami, zastąpioną lub wymienioną i obowiązującą od czasu do czasu.

2.3. Usługi – Usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu.

2.4. Użytkownik – każda osoba, która rejestruje Konto lub uzyskuje dostęp i przegląda Serwis (‘Ty’, ‘Twój’).


3. Temat Sprawy

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa warunki, których Firma przestrzega w celu ochrony prywatności Naszych Użytkowników. Opisuje warunki, na jakich zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność.

3.2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności, gdy uzna to za stosowne, a wszelkie jej zmiany wejdą w życie i będą obowiązywać od momentu pojawienia się w Internecie na Stronie. Wszelkie istotne modyfikacje niniejszej Informacji o ochronie prywatności zostaną Państwu przekazane.


4. Zasady Przetwarzania Danych

4.1. W pełni szanujemy Twoje podstawowe prawa i traktujemy ochronę Twoich Danych Osobowych jako priorytet. W związku z tym przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się następującymi podstawowymi zasadami:

4.1.1. Przekazujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie do zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania oraz zachowujemy pełną przejrzystość w odniesieniu do sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

4.1.2. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, jak określono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, i nie przetwarzamy ich dalej w żaden sposób niezgodny z tymi celami.

4.1.3. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i adekwatne do celów, dla których są zbierane.

4.1.4. Dokładamy uzasadnionych starań, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane w odniesieniu do celów przetwarzania, podejmując wszelkie uzasadnione kroki w celu ich niezwłocznego usunięcia lub poprawienia w przypadku ich nieścisłości.

4.1.5. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

4.2. Ogólnie rzecz biorąc, jako Administrator Twoich Danych Osobowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa.


5. Rodzaje Zbieranych Danych Osobowych

Spółka gromadzi i przetwarza następujące Dane Osobowe:

5.1. W momencie dostępu i korzystania z Witryny:
 • Adres IP;
 • Dane urządzenia użytkownika końcowego;
 • Dane przeglądania; oraz
 • Informacje o preferencjach użytkownika w odniesieniu do Strony.
5.2. W momencie rejestracji Twojego Konta:
 • Adres email;
 • Hasło;
 • Datę urodzenia; i
 • Region.
5.3. Po udziale w naszych ankietach i ćwiczeniach rekrutacyjnych Użytkowników:
 • Nazwisko;
 • Wiek;
 • Płeć;
 • Adres zamieszkania;
 • Dane kontaktowe.
5.4. Wszelkie inne dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Ciebie podczas interakcji z nami.


6. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

6.1. Spółka może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w następujących celach:
 • Administracja i rozwój Serwisu i Usług;
 • Poprawa doświadczenia użytkownika, w tym świadczenie spersonalizowanych Usług oraz ulepszanie Witryny i Usług;
 • Rozwój nowych produktów, narzędzi i ofert;
 • Gromadzenie, przetwarzanie i przeprowadzanie statystycznych i innych badań oraz analizy informacji; i
 • Weryfikacja zgodności z Regulaminem Serwisu.
6.2. Firma może przetwarzać Twoje Dane Osobowe wyłącznie za Twoją zgodną z prawem zgodą w następujących celach:
 • Komunikacja handlowa, marketing i reklama naszych Usług lub usług osób trzecich; i
 • Przeprowadzanie ankiet w celach badawczych i ćwiczeń rekrutacyjnych Użytkowników.
6.3. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie na piśmie na nasze dane kontaktowe wymienione w niniejszej Polityce. Wycofanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej cofnięciem.


7. Odbiorcy Danych

7.1. W celu realizacji celów wymienionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności możemy zapewnić dostęp lub przekazywać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • Zewnętrzni dostawcy w celu sprawnego działania i ulepszania Witryny; i
 • Zewnętrzni dostawcy usług weryfikacji wieku.
7.2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nasze podmioty przetwarzające dane odbywa się na podstawie umowy zobowiązującej podmioty przetwarzające dane do takiego samego poziomu ochrony danych, jaki zapewnia niniejsza Informacja o polityce prywatności.

7.3. Nie ujawnimy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim spoza Unii Europejskiej. Jednak w przypadku takiego przekazania danych podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane tak bezpiecznie, jak w Unii Europejskiej oraz zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i obowiązującymi przepisami. Ponadto zaktualizujemy niniejszą Informację o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić transgraniczny transfer danych i odpowiednie zabezpieczenia Twojej prywatności.

7.4. W przypadku, gdy zażąda tego sąd lub inny organ administracji, w związku z dochodzeniem dotyczącym działań niezgodnych z prawem, Spółka może przekazać Twoje Dane Osobowe organom publicznym w zakresie określonym przepisami prawa.


8. Bezpieczeństwo i Poufność Danych

8.1. W celu zapewnienia właściwego wykorzystania i integralności Twoich Danych Osobowych oraz zapobieżenia nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi, przetwarzaniu, usuwaniu, zmianie lub innym wykorzystaniu, Spółka stosuje odpowiednie polityki wewnętrzne i podejmuje wszelkie odpowiednie organizacyjne, techniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, a także jako normy techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

8.2. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Spółkę odbywa się w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, z uwzględnieniem najnowszych zmian, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także zagrożeń dla Twoich praw i wolności, które mają zastosowanie w każdej sytuacji.

8.3. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony personel Firmy, związany ścisłym obowiązkiem zachowania poufności.


9. Przechowywanie Danych Osobowych

9.1. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów przetwarzania wyjaśnionych w niniejszej Informacji, zgodnie z zasadami minimalizacji danych i ograniczenia przechowywania. Po upływie okresu przechowywania Twoje Dane Osobowe są usuwane z naszych baz danych i systemów.


10. Twoje Prawa

10.1. Masz prawo:
 • Żądania dostępu do Twoich Danych Osobowych i informacji związanych z ich przetwarzaniem oraz uzyskania ich kopii;
 • Żądać sprostowania wszelkich nieścisłości w Twoich Danych Osobowych;
 • Żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych;
 • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo;
 • Żądania przeniesienia Twoich Danych Osobowych do innego Administratora Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie;
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo; i
 • Wnieść sprzeciw wobec decyzji podjętej wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, która ma na Ciebie wpływ lub istotnie na Ciebie wpływa.
10.2. Wszelkie wnioski dotyczące powyższej sekcji 10.1 należy kierować na piśmie na adres dpo@vegasslotsonline.com.

10.3. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji i Ochrony Danych na następującej stronie https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.


11. Twoje Zobowiązania 11.1. Korzystając z naszej strony internetowej i podając swoje dane osobowe, potwierdzasz, że jesteś zobowiązany do podania swoich rzeczywistych, dokładnych i kompletnych danych zgodnie z żądaniem firmy. Ponadto musisz poinformować nas o wszelkich zmianach w Twoich danych, aby zapewnić ich aktualność i dokładność.

11.2. Jeśli okaże się, że naruszasz swoje zobowiązania lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że podane przez Ciebie informacje są fałszywe lub niekompletne lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem lub niniejszą Informacją o ochronie prywatności, zachowujemy prawo do odrzucenia Twojego wniosku o rejestrację lub do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia Konta bez powiadomienia. W takim przypadku nie przysługuje Ci żadne odszkodowanie w związku z odrzuceniem Twojego wniosku lub zawieszeniem lub zamknięciem Twojego Konta.


12. Cookies

12.1. Nasza Witryna korzysta z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Powiadomieniem o plikach cookie.

**Debug info** Country : Poland Iso Code : PL State : PL City : Ashburn Language : pl State Code : VA IP : 34.236.191.104

Wygrałeś darmowy spin

SPIN