Du är här: Hem / Privatpolitik

Vegas Slots Online
Meddelande om Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 01.10.2020

Välkomen till https://www.vegasslotsonline.com/sv/ (‘Webbsida’)

1. Vem Är Vi

1.2. Genom att att besöka Vår Webbplats och att använda Våra Tjänster, bekräftar du att du har tagit del av, och tagit hänsyn till hela detta integritetsmeddelande.

1.3. Bolaget intygar att när Vi samlar in Dina Personliga uppgifter, är Vi bundna enligt Maltesisk lag, och kommer behandla Din Personliga Data i enlighet med GDPR. För ytterligare begäran, eller har förfrågningar om hur Vi använder Din information, kan Du vända dig till Vårt Dataskyddsomdud genom följande mejladress: dpo@vegasslotsonline.com.

1.4. Alla meddelanden, krav, förfrågningar, eller annan kommunikation som du riktar mot Bolaget ska antingen skickas med rekommenderad post med begäran om returkvitto, eller via e-post. All kommunikation via e-post skall anses vara mottagna dagen därpå som du skickat Ditt meddelande.


2. Definitioner / Begrepp

Begrepp i detta tillkännagivande ska ha densamma betydelse som de har enligt GDPR och ska tolkas i enlighet med detta. Ytterligare ska följande definitioner och begrepp gälla:

2.1. Konto – Ett Konto tillhandahållet av Bolaget vid Din registrering.

2.2. GDPR – Den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, utfärdat av Europaparlamentet och Rådet den 27 april 2016 om skydd av fysisk person med avseende hantering och behandling av Personlig Data och om fri rörlighet för sådan information, och om upphävande av direktiv 95/46/EG, dess ändringar, ersättningar, eller annan ersatt lydelse och i kraft från tid till annan.

2.3. Tjänster – Tjänster som levereras och tillhandahålls av Bolaget via Webbplatsen.

2.4. Användare – Person som har registrerat ett Konto eller som använder och surfar på Webbplatsen ("Du", "Din").


3. Ämnesområde

3.1. Detta integritetsmeddelande statuerar de regler och villkor som Bolaget tillämpar för att skydda Våra Användares integritet. De redogör för de villkor under vilka Vi samlar in och behandlar Dina personuppgifter och säkerställer deras sekretess och säkerhet.

3.2. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och uppdatera detta Integritetsmeddelande när det anser det vara lämpligt, därtill skall alla ändringar därför träda i kraft från den tidpunkt som det visas på Webbplatsen. Väsentliga och betydande ändringar av detta Integritetsmeddelande kommer att meddelas direkt till dig.


4. Dathantering

4.1. Vi respekterar fullständigt dina grundläggande rättigheter och betraktar skyddet av din Personliga Data vara av stor prioritet. I enlighet när vi behandlar din Data, så följer Vi dessa grundläggande principer:

4.1.1. Vi skickar din Data endast till laglig och rättfärdig hantering, och Vi upprätthåller full insyn om hur Vi behandlar Din Persondata.

4.1.2. Vi samlar in och behandlar Din information och uppgifter för specifika, uttryckliga och legitima syften enligt detta Integritetsmeddelande. Vi vidarebefordrar inte informationen på något sätt till utomstående parter som är oförenligt med dessa ändamål.

4.1.3. Vi behandlar Din Personliga Information endast i den måtta som är nödvändig och lämplig för de ändamål vilka de samlats in.

4.1.4. Vi gör rimliga åtgärder för att se till att Din information är korrekt och vid behov uppdaterad med hänsyn till Datorhanteringen, samt vi vidtar alla rimliga åtgärder för att omedelbart radera eller korrigera, om den är felaktig.

4.1.5. Vi behandlar dina uppgifter på ett sätt som garanterar dess säkerhet genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

4.2. Generellt sett följer vi alla tillämpade lagar lagstadgade, och skyldigheter i egenskap av informationsansvarig för dina personliga uppgifter.


5. Insamling av Olika Typer av Persondata

Bolaget samlar in och behandlar följande Datainformation:

5.1. Från och med när du har åtkomst och använder vår Webbplats:
 • IP Adress;
 • Uppgifter om slutanvändarens enhet;
 • Surfingdata; Och
 • Information om användarinställningar gällande Webbplatsen.
5.2. Vid tidpunkten när du registrerar ditt Konto:
 • E-postadress;
 • Lösenord
 • Födelsedatum; Och
 • Ort
5.3. Vid deltagande av våra undersökningar och rekryteringar av nya användare:
 • Efternamn;
 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsadress
 • Kontaktuppgifter
5.4. All annan Personlig Information lämnad av dig direkt under din samverkan med Oss.


6. Ändamål och Rättslig Grund För Datahantering

6.1. För att uppfylla regler och villkor kan Bolaget behandla Din Personliga Information för följande ändamål:
 • Administration och utveckling av Webbplatsen och dess tjänster;
 • Förbättring av användarupplevelse, inkluderat bestämmelser av personifierade tjänster och ytterligare utveckling av webbplatsen och dess tjänster;
 • Utveckling av produkter, funktioner och tjänster;
 • Insamling, hantering och utföranden av statistik och andra undersökningar och analyseringar av information; Och
 • Kontroll av uppfyllande av Regler och Villkor för Webbplatsen:
6.2. Bolaget kan behandla din personliga information endast med ditt rättsliga samtycke för följande ändamål:
 • Kommersiell kommunikation, marknadsföring av våra tjänster eller tredje part tjänster; Och
 • Utföra undersökning för forskningsändamål och rekryteringsövningar.
6.3. Du har rätten att dra tillbaka och återkalla ditt samtycke när som helst i skriftlig form till Våra kontaktuppgifter nämnt i detta meddelande. Återkallande av Ditt samtycke påverkar inte det rättsliga av hanteringen av Din Data före återkallandet.


7. Mottagande av Data/Information

7.1. För att utföra de ändamål som nämns i detta Integritetsmeddelande kan Vi ge tillgång till, eller överföra dina Personliga Data till följande mottagare:
 • Tredjepartsleverantörer, för smidig drift och effektivisering av webbplatsen; Och
 • Tredjepartsleverantörer för tjänster av åldersverifiering
7.2. Hanteringen av Dina Personliga uppgifter av våra Datahanterare sker enligt avtal, och förpliktar databehanterarna till samma nivå av dataskydd som föreskrivs i detta Integritetsmeddelande.

7.3. Vi lämnar inte ut Dina Personuppgifter eller Information till tredje part utanför Europeiska Unionen. Däremot, vid en sådan händelse kommer Vi ta alla rimliga steg möjliga för att försäkra att Din Data blir hanterad på ett säkert sätt eftersom det är inom Europeiska Unionen, och i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämpad lagstiftning. Ytterligare uppdaterar vi detta integritetsmeddelande för att ta hänsyn till gränsöverträdande Dataöverföringar och relevanta skyddsåtgärder för din integritet.

7.4. Vid händelse där Vi är tvingade av domstol eller annan administrativ myndighet, i samband med en utredning om olaglig verksamhet, kan Bolaget överföra Dina Personuppgifter till offentliga myndigheter i den utsträckning som anges i lagen.


8. Datasäkerhet och Konfidentialitet

8.1. För att säkerställa korrekt användning och integritet av Din Personliga Data och för att förhindra oavsiktlig och obehörig åtkomst, hantering och behandling, ändring eller annan användning, tillämpar Bolaget lämpliga interna riktlinjer och tar alla lämpliga organisatoriska, tekniska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder samt tekniska standarder i enlighet med tillämpade lagar och förordningar.

8.2. Hanteringen av Din Persondata av Bolaget är utfärdat på ett sådant sätt att det säkerställer sekretess och säkerhet, tagit hänsyn till den senaste utvecklingen, implementering av kostnader och dess natur, omfattning, sammanhanget och syftet av hanteringen, så väl som dina rättigheter och frihet som ät tillämpade för varje enskilt fall.

8.3. Din Personliga Information är behandlad endast av auktoriserad personal i Bolaget, bundna av strikta skyldigheter och sekretess.


9. Lagring av Personlig Data och Information

9.1. I enlighet med principerna om Dataminimering och begränsningar av lagring, lagrar vi Din Personliga Information och Data så länge som är nödvändigt, för att uppfylla relevanta ändamål av behandling och hantering förklarat i detta Integritets- och Sekretessmeddelande. Efter lagringperioden kommer din information bli raderad från våra databaser och system.


10. Dina Rättigheter

10.1. Du har rättigheten:
 • Att begära åtkomst till Din Personliga Data och Information relaterat till hanteringen av Data och begära en kopia av den;
 • Att begära rättelse av eventuella felaktigheter av Dina Personuppgifter och annan Data;
 • Att begära att Din Personliga Information och Data raderas;
 • Att begära begränsning av hantering och behandlingen av Dina Personuppgifter i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag;
 • Att begära att Din Information och Data flyttas till ett strukturerat, generellt använt och maskinläsbart format;
 • Att motsätta Dig hanteringen av Din information i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag, Och
 • Att motsätta sig ett beslut som har fattats enbart på grund av automatiserad hantering, inkluderat profilering, och som har inverkan på Dig direkt eller påverkar Dig på ett betydande sätt.
10.2. Alla förfrågningar som är relevanta och är av betydelse för ovanstående artikel 10.1, ska ställas skriftligen till dpo@vegasslotsonline.com.

10.3. Om du anser att dina rättigheter har kränkts, har du rätt att lämna in ett klagomål till informations- och dataskyddsombudet på följande sida https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.


11. Dina Skyldigheter 11.1. Genom att använda vår webbplats och genom att lämna ut Din Personliga information, bekräftar Du att ni är skyldig att lämna korrekt och kompletta uppgifter begärda av Bolaget. Vidare måste Du informera Oss vid några eventuella ändringar av Din Personliga Information, för att försäkra att den är, och hålls uppdaterad och korrekt.

11.2. Om du blir upptäckt att bryta mot Dina skyldigheter och Förpliktelser, eller att Vi misstänker att Du uppgett felaktiga uppgifter, bryter mot några lagar, eller detta Sekretess och Integritetsmeddelande, förbehåller vi Oss rätten att avslå din ansökan för registrering, eller avsluta Ditt konto med omedelbar verkan utan förvarning. Vid ett sådant skede har Du inga rättigheter till kompensation om Ditt Konto inte godkänns, eller att Ditt Konto avbryts eller avslutas.


12. Cookies

12.1. Vår Webbplats använder (Cookies) kakor. För mer information läs våra Cookie Notice.

**Debug info** Country : Sweden Iso Code : SE State : Virginia City : Ashburn Language : sv State Code : VA IP : 3.238.204.167

Du har vunnit ett free spin

Spin