Du er her: Hjem / Privatpolitikk

Vegas Slots Online
Personværnerklæring

Sist oppdatert 01.10.2020

Velkommen til https://www.vegasslotsonline.com/no/ (Nettsiden)

1. Hvem er vi

1.2. Ved å benytte Vår nettsiden og bruke Våre Tjenester erkjenner og bekrefter Du at Du har lest og godkjenner denne Personvernerklæringen.

1.3. Selskapet anerkjenner at ved å samle Dine Personlige Data er Vi bundet av Maltesisk lov og vil behandle Dine personopplysninger i samsvar med GDPR. Hvis Du har videre spørsmål om hvordan Vi behandler dine Personopplysninger kan du kontakte vårt Personvernombud (Data Protection Officer) gjennom følgende mailadresse: dpo@vegasslotsonline.com

1.4. Enhver form for kommunikasjon som Du adresserer til Selskapet skal enten sendes via rekommandert post, med returkvittering forespurt, eller via e-post. All kommunikasjon via e-post skal være antatt levert en virkedag etter overføringsdagen.


2. Definisjoner

Betegnelser med stor forbokstav nevnt i denne Personvernerklæringen skal ha den meningen som er tillagt dem under GDPR og skal bli forstått som sådan. Videre skal følgende definisjoner gjelde:

2.1. Konto– en konto gitt Deg av Selskapet ved Din registrering.

2.2. GDPR– Personvern Forordningen, General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, fra Europaparlamentet og Europarådet à 27 April 2016 som angår beskyttelse av personer når det gjelder prosessering av Personlige Data og fri deling av slike data, samt opphevelse av Direktiv 95/46/EC, som endret eller erstattet og trer i kraft fra tid til annen.

2.3. Tjenester– Tjenester gitt av Selskapet gjennom nettsiden.

2.4. Bruker– enhver person som registrerer en Konto, har tilgang til eller ser på Nettsiden. (“Du”, “Din”).


3. Emnestoff

3.1. Denne Personvernerklæringen forklarer alle vilkår og betingelser som Selskapet følger for å beskytte personvernet til Våre Brukere. Den beskriver vilkårene som Vi etterfølger for å samle inn og prosessere Dine personlige data og for å sørge for deres sikkerhet samt å holde dem konfidensielle.

3.2. Selskapet reserverer seg retten til å endre og oppdatere denne Personvernerklæringen når dette er nødvendig, og alle endringer skal tre i kraft fra det øyeblikket slike vises online på Nettsiden. Alle betydelige endringer til denne Personvernerklæringen vil bli kommunisert til Deg.


4. Prinsipper for Databehandling

4.1. Vi respekterer fullt ut Dine fundamentale rettigheter og anser det å beskytte Dine Personlige Data en prioritet. Derfor, når vi behandler Dine Personlige Data, følger vi følgende basisprinsipper:

4.1.1. Vi sender inn Dine Personlige Data kun til lovlig og rettferdig behandling, og Vi opprettholder full transparens angående måten Vi håndterer Dine Personlige Data på.

4.1.2. Vi samler inn og behandler Dine Personlige Data kun for spesifiserte, eksplisitte og legitime grunner så som er skissert i denne Personvernerklæringen, og Vi behandler det ikke videre på noe vis som er uforenlig med disse grunnene.

4.1.3. Vi behandler Dine Personlige Data kun til det punktet hvor det er nødvendig og passer til formålet det er samlet inn for.

4.1.4. Vi gjør alle rimelige forsøk på å forsikre oss om at Dine Personlige Data er korrekte og, hvor dette er nødvendig, oppdaterte når det gjelder formålet om behandling, ved å ta alle rimelige steg for å øyeblikkelig slette eller korrigere disse i tilfeller av unøyaktighet.

4.1.5. Vi behandler Dine Personlige Data på en måte som garanterer for dets sikkerhet ved å bruke passende teknikker og organisatoriske tiltak.

4.2. Generelt, innretter Vi oss med alle gjeldende lover og lovbestemte forpliktelser, som Data Kontroller av Dine Personlige Data.


5. Typer av Personlig Data som innsamles

Selskapet samler inn og behandler følgende Personlige Data:

5.1. Ved Ditt første tilgangspunkt og bruk av Nettsiden:
 • IP Adresse
 • Enhetsdata for sluttbruker
 • Nettleserdata
 • Informasjon om brukerpreferanser på Nettsiden
5.2. På tidspunktet en konto registreres på Deg:
 • E-post adresse
 • Passord
 • Fødselsdato
 • Region
5.3. Når Du deltar på Våre spørreskjema og Brukerundersøkelser:
 • Etternavn
 • Alder
 • Kjønn
 • Hovedadresse;
 • Kontakt detaljer
5.4. Alle andre Personlige Data som blir gitt direkte fra Deg gjennom Ditt samspill med Oss.


6. Mening med og Lovlig Grunnlag for Data Behandling

6.1. Selskapet kan samle inn og behandle Dine Personlige Data for å oppfylle dets krav under Regler og Vilkår, for følgende grunner:
 • Administrering og utvikling av Nettsiden samt dens Tjenester
 • Økt brukervennlighet, inkludert levering av personlige Tjenester og forbedring av Nettsiden og Tjenester,
 • Utvikling av nye produkter, verktøy og tilbud;
 • Innhenting, behandling og å utføre statistikk samt utføre annen type undersøkelser og analyser av informasjon og
 • Verifisering av samsvar med Regler og Vilkår for Nettsiden.
6.2. Selskapet kan behandle Dine Personlige Data bare med Ditt lovlige samtykke på følgende grunnlag:
 • Generell kommunikasjon, markedsføring og reklamering av Våre Tjenester eller tredjeparts tjenester; og
 • Utføre undersøkelser og brukerundersøkelser
6.3. Du har full rett til å skriftlig trekke tilbake Ditt samtykke på et hvilket som helst tidspunkt. Dette gjøres skriftlig til Selskapets kontaktadresse som nevnt i denne Personvernerklæringen. Å trekke tilbake Ditt samtykke gjør ikke tidligere behandlede og innsamlede Personlige Data ulovlige.


7. Data Mottakere

7.1. For å kunne utføre formålene som er nevnt i denne Personvernerklæringen kan Selskapet tillate tilgang til og overføring av Dine Personlige Data til de følgende mottakerne:
 • Tredjepartsleverandører for å sikre jevn drift samt forbedringer på Nettsiden; og
 • Tredjepartsleverandører for tjenester som verifiserer alder.
7.2. Behandlingen av Dine Personlige Data av Våre Data Behandlere er gjort under en kontrakt som krever samme nivå av datasikkerhet fra Våre Data Behandlere som er nevnt i denne Personvernerklæringen.

7.3. i vil ikke dele Dine Personlige Data med noen tredjepart utenfor EU. Skulle en slik deling av data foregå vil Vi ta alle rimelige steg for å sikre at Dine data er behandlet like sikkert som innen EU og i tråd med denne Personvernerklæringen samt gjeldende lovgivning. I tillegg vil Vi oppdatere denne Personvernerklæringen til å reflektere all grensekryssende datadeling og de relevante sikkerhets foranstaltninger for Ditt privatliv.

7.4. Skulle det skje at Vi blir pålagt av en rettskjennelse eller annen administrativ autoritet, angjeldende en etterforskning angående ulovlige aktiviteter, reserverer Selskapet seg retten til å overgi Dine Personlige Data til offentlige myndigheter i den grad det er spesifisert av loven.


8. Datasikkerhet og Konfidensialitet

8.1. For å kunne sikre riktig bruk og integritet av Dine Personlige Data og for å forhindre uautorisert eller utilsiktet adgang, behandling, sletting, endring eller annen bruk, tar Selskapet i bruk interne prosedyrer og tar alle rimelige organisatoriske, tekniske og prosedyremessige sikkerhetsforanstaltninger, så vel som tekniske standarder, i henhold til gjeldende lover og reguleringer.

8.2. Behandlingen av Dine Personlige Data av Selskapet er gjennomført på en måte som sørger for konfidensialitet og sikkerhet, tatt i betraktning de siste endringer, implementeringskostnader og naturen til, omfanget til, konteksten samt grunnen til behandlingen, så vel som risikoen for Dine rettigheter og friheter, som er anvendelige i alle omstendigheter.

8.3. Dine Personlige Data er behandlet kun av autorisert personell ansatt av Selskapet, bundet av strenge regler og krav til konfidensialitet.


9. Oppbevaring av Personlige Data

9.1. Vi oppbevarer Dine Personlige Data så lenge som er nødvendig for å oppfylle den relevante grunnen for å samle inn og behandle dem som forklart i denne Personvernerklæringen, i henhold til Data Minimaliserings og Lagrings Limiterings prinsippene. Etter perioden med oppbevaring vil Dine Personlige Data bli slettet fra Vår database og systemer.


10. Dine Rettigheter

10.1. Du har rett til:
 • Å be om adgang til Dine Personlige Data og informasjon relatert til behandling av disse samt en kopi av innsamlede data;
 • Å be om endring av alle Dine Personlige Data som er uriktige;
 • Å be om å få slettet Dine Personlige Data
 • Å be om at Dine Personlige Data bare innsamles og behandles slik det eksplisitt er beskrevet i lover og forskrifter;
 • Å be om at overføring av Dine Personlige Data til en annen Databehandler skjer på en strukturert, vanlig brukt og i maskinleselig format;
 • Å motsette Deg behandling av Dine Personlige Data i saker som er uttrykkelig foreskrevet i loven; og
 • Å protestere på en besluttning som er tatt kun på basis av automatisert behandling, inkludert profilering, som har innvirkning på Deg på noen måte.
10.2. Enhver forespørsel som er relevant til den overnevnte seksjonen 10.1 må adresseres skriftlig til dpo@vegasslotsonline.com.

10.3. Hvis Du føler at dine rettigheter er krenket har Du rett til å sende inn en klage til Kontoret for Informasjon og Databeskyttelse (på Engelsk Office of the Information and Data Protection Commissioner) på følgende side https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.


11. Dine Plikter 11.1. Ved å bruke Vår Nettside og ved å gi Dine Personlige Data, anerkjenner Du at Du er pålagt å gi Dine faktiske, korrekte og komplette data som Selskapet ber Deg om. Videre, Du må informere Oss om det skjer noen forandringer av Din informasjon så Vi kan sørge for at den er oppdatert og korrekt.

11.2. Om Du er funnet å bryte Dine forpliktelser eller om Vi har rimelige tvil om at informasjonen gitt Oss er falsk eller inkomplett eller på noen måte i strid med gjeldende lov og denne Personvernerklæringen, forbeholder vi oss retten til å avvise Din søknad om registrering, til å suspendere eller stenge Din Konto med øyeblikkelig effekt og uten videre kommunikasjon. Om dette skulle skje har Du ingen rett på noen form for kompensasjon på grunnlag av avvisning, suspendering eller stenging av Din Konto.


12. Cookies

12.1. Vår Nettside bruker Cookies. For mer informasjon vennligst les Our Cookie Notice

**Debug info** Country : Norway Iso Code : NO State : NO City : Ashburn Language : no State Code : VA IP : 100.24.115.215

Du har vunnet ett free spin

SPINN